راهنمای مراجعین

سرچ ارو
سرچ نفرو

دکتر مژگان جیحونیان

  • متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

دکتر مریم ابوالحسنی

  • متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
  • فلوشیپ پاتولوژی ملکولی و سیتوژنتیک

دکتر دیانا طاهری

  • متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
  • فلوشیپ پاتولوژی کلیه از دانشگاه هاروارد
  • فلوشیپ پاتولوژی اورولوژی از دانشگاه جانز هاپکینز