راهنمای مراجعین

آشنایی با بخش آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی :

رییس بخش: دکتر سید حسن مهدوی

سرپرستار بخش: حمیدرضا میرزائی

شماره تماس بخش: 88644558

موقعیت بخش: طبقه دوم

اقدامات تشخیصی که در این بخش صورت می‌گیرد شامل :

 •   آنژیوگرافی کرونری عروق طبیعی و پیوندی
 •   آنژیوگرافی عروق کاروتید و ورتبرال
 •   آنژیوگرافی عروق مغزی
 •   آنژیوگرافی کلیه ها
 •   آنژیوگرافی عروق محیطی و احشائی
 •   مطالعه الکتروفیزیولوژی

 

اقدامات درمانی که در این بخش صورت می‌گیرد شامل :

 •   آنژیوپلاستی عروق کرونری
 •   آنژیوپلاستی عروق گردنی
 •   آنژیوپلاستی عروق مغزی
 •   آنژیوپلاستی عروق محیطی
 •   آنژیوپلاستی کلیه ها
 •   آنژیوپلاستی عروق احشائی
 •   درمان اختلالات ریتم قلب با انرژی RF
 •   بستن ASD-PFO