راهنمای مراجعین

دکتر کوشا کمالی

تخصص:

  • تخصص اورولوژی
  • فوق تخصص اوروانکولوژی
  • فوق تخصص پیوند کلیه

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۲۰۰۰
  • تخصص ارولوژی دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۹۹۸
  • MD (پزشکی عمومی ) دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۹۹۱

دریافت نوبت