راهنمای مراجعین

دکتر مهدی فشارکی زاده

تخصص:

  • فوق تخصص جراحی کولورکتال
  • تخصص جراحی عمومی

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص جراحی کولورکتال کشور آمریکا, ۲۰۱۰
  • تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران, ۱۳۷۳

دریافت نوبت