راهنمای مراجعین

دکتر مهدی جعفری نیا

تخصص:

  • تخصص جراحی عمومی

سوابق تحصیلی:

  • تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۵
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ۱۳۷۸

دریافت نوبت