راهنمای مراجعین

دکتر مسعود اعتمادیان

تخصص:

  • تخصص اورولوژی
  • فوق تخصص اندویورولوژی

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص اندوارولوژی دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، ۱۳۷۹
  • تخصص ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي ايران، ۱۳۷۶
  • MD ( پزشکي عمومي ) دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ۱۳۷۲

دریافت نوبت