راهنمای مراجعین

دکتر مریم امامی

تخصص:

  • تخصص اورولوژی

سوابق تحصیلی:

  • تخصص ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۲۰۰۱

دریافت نوبت