راهنمای مراجعین

دکتر مریم ابوالحسنی

تخصص:

  • متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
  • فلوشیپ پاتولوژی ملکولی و سیتوژنتیک

سوابق تحصیلی:

دریافت نوبت