راهنمای مراجعین

دکتر قاسم طالع

تخصص:

  • دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی

سوابق تحصیلی:

  • دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال 1371

دریافت نوبت