راهنمای مراجعین

دکتر عمید اشراقی

تخصص:

  • فوق تخصص گوارش
  • تخصص داخلی

سوابق تحصیلی:

  • ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮارش داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ۱۳۹۲
  • تخصص بیماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۸۸
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۸۱

دریافت نوبت