راهنمای مراجعین

دکتر سید حسن مهدوی

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق
  • فوق تخصص اینترونشن

سوابق تحصیلی:

  • فلوشيب اينترونشن دانشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۷۷
  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۷۵
  • MD (پزشکی عمومی) انشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۶۶

دریافت نوبت