راهنمای مراجعین

دکتر حسن انصاری

تخصص:

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص تومورهای استخوان و بافت نرم

سوابق تحصیلی:

  • تخصص ارتوپدی مرکز آموزشی پژوهشی شفایحیائیان، ۱۳۶۸
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۵۷

دریافت نوبت