راهنمای مراجعین

دکتر بهرام لوطی شارخ

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق

سوابق تحصیلی:

  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۸۳
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۹

دریافت نوبت