راهنمای مراجعین

ارزیابی اعتباربخشی ملی دوره‌ی ششم

در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 26 و 27 خرداد ماه سال 1403، بیمارستان محب مهر توسط تیم ارزیابان محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت.

از دریافت نظر شما خوشحال خواهیم شد