راهنمای مراجعین

پزشکان بیمارستان محب مهر:

سرچ جراحی قلب

دکتر اصغر زارع گوکنده

  • تخصص جراحی عمومی
  • فوق تخصص جراحی قلب و عروق