راهنمای مراجعین

تیم مدیریت و رهبری بیمارستان محب مهر:

مدیر عامل:

مسئول فنی:

معاون درمان:

معاون پشتیببانی، مالی و منابع انسانی:

معاون پرستاری:

برنامه و بودجه ، بهبود کیفیت و اعتباربخشی: