راهنمای مراجعین

تعرفه خدمات بستری در بیمارستان محب مهر:

تعرفه مصوب هیئت وزیران (بخش خصوصی درجه یک) به قرار زیر است:

نوع اتاقتعرفه (ريال)تعرفه همراه (ریال)
اتاق سوئیت 85,212,000 ریال 9,464,000 ریال
اتاق خصوصی 42,606,000 ریال 6,100,000 ریال
اتاق دوتخته 33,135,000 ریال 4,732,000 ریال
تخت ICU 85,200,000 ریال
تخت CCU 54,438,000 ریال
تخت Post Cath 42,602,000 ریال
K جراحی و بیهوشی 697,7000 ریال

تعرفه خدمات سرپایی در بیمارستان محب مهر:

تعرفه مصوب هیئت وزیران (بخش خصوصی درجه یک) به قرار زیر است:

ردیفشرح خدمتتعرفه (ریال)
1پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه‌دار900,000 ریال
2پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (phD-MD)1,350,000 ریال
3پزشکان فوق‌تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)1,720,000 ریال
4پزشکان متخصص روان‌پزشکی1,790,000 ریال
5پزشکان فوق‌تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی2,040,000 ریال
6کارشناس ارشد پروانه‌دار730,000 ریال
7کارشناس پروانه‌دار620,000 ریال
8تعرفه ویزیت پزشکان متخصص برای بیماران زیر 7 سال1,620,000 ریال
9تعرفه ویزیت پزشکان فوق‌تخصص و فلوشیپ برای بیماران زیر 7 سال2,064,000 ریال
10تعرفه ویزیت پزشکان متخصص روان‌پزشک برای بیماران زیر 7 سال2,148,000 ریال
11تعرفه ویزیت پزشکان فوق‌تخصص و فلوشیپ روان‌پزشک برای بیماران زیر 7 سال2,448,000 ریال