راهنمای مراجعین

برنامه زمانی درمانگاه بیمارستان محب مهر:

نوبت دهی درمانگاه بصورت سیستمی انجام می شود.

شماره تماس تلفن گویا درمانگاه جهت نوبت دهی: ۲۵۰۱۵۰۹۰

دریافت اینترنتی نوبت

تخصص‌هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبه
غدددکتر محمد امیدی ۱۰ - ۸ -دکتر محمد امیدی ۱۲ - ۸:۳۰-دکتر محمد امیدی ۱۳ - ۱۱-
داخلی کلیه (نفرولوژی)-دکتر یوسف عطائی‌پور ۱۵ - ۱۴دکتر فرشته سدادی ۱۱ - ۹ ---
دکتر طاهره ملکوتیان ۱۶ - ۱۲
جراحی کلیه (ارولوژی)دکتر حسین اخیاری ۱۰:۳۰ - ۸:۳۰دکتر رضا کفاش‌نیری ۱۱ - ۹دکتر حسین اخیاری ۱۰ - ۸-دکتر رضا کفاش‌نیری 9:30 - 8:30-
دکتر کیارش عطار ۱۱ - ۹:۳۰دکتر اسماعیل عظیمی‌شهرابی ۱۳ - ۱۱دکتر کیارش عطار 12 - 14دکتر اسماعیل عظیمی‌شهرابی ۱۱ - ۹دکتر حسین صفاری ۱۴ - ۱۲:۳۰
دکتر حسین شاهرخ ۱۳ - ۱۲-دکتر حسین شاهرخ ۱۳ - ۱۲دکتر کوشا کمالی ۱۵ - ۱۲-
دکتر حسین صفاری ۱5 - ۱۴----
جراحی عمومی دکتر مسعود اکبری ۱۱ - ۹دکتر مهدی فشارکی‌زاده (جراح کولون و رکتوم) ۱۴ - ۱۳دکتر مرتضی خوانین‌زاده ۱۱:۳۰ - ۱۰:۳۰

فقط جهت انجام جراحی فیستول برای دیالیز و پورت برای شیمی درمانی

دکتر شروین نجفی‌زاده (جراح عروق) ۱۵:۳۰ - ۱۵دکتر رضا ابراهیمی 10 - 9-
دکتر امیرعباس منوچهری ۱۳ - ۱۲دکتر رضا ابراهیمی 17:30 - 16دکتر علی پورسالاری ۱۵:۳۰ - ۱۴:۳۰دکتر کفیلی 18 - 17دکتر محسن کلهر (جراح لاپاراسکوپی) 16 - 15
دکتر محسن کلهر 15 - ۱4-دکتر علیرضا نگهی 19 - 17--
قلبدکتر رضا مفتخری ۹:۳۰ - ۸دکتر پریسا منوچهر‌طیبی ۱۱ - ۸:۳۰دکتر شیرین جوان‌گروه ۱۲ - ۱۰دکتر رضا مفتخری ۹:۳۰ - ۸دکتر مرجان ثابتی ۱۳ - ۹ دکتر شیرین جوان گروه ۱۲:۳۰ - ۱۱
دکتر شیرین جوان‌گروه ۱۳ - ۱۰دکتر عبدالحسین سوداگر ۱۵ - ۱۴دکتر آرشیا شاه‌محمدی ۱۵:۳۰ - ۱۲دکتر ربابه بیات ۱۰ - ۸ دکتر آرشیا شاه‌محمدی ۱۲ - ۱۰-
دکتر ربابه بیات ۱۶ - ۱۴دکتر ربابه بیات ۱۲ - ۱۰-دکتر مرجان ثابتی ۱۳ - ۹دکتر مهناز عالم‌زاده ۱۷ - ۱۴-
دکتر مهناز عالم‌زاده ۱۷ - ۱۵دکتر مرجان ثابتی ۱۵ - ۱۳-دکتر مریم برکت ۱۴ - ۱۳--
---دکتر پریسا منوچهر‌طیبی ۱۵ - ۱۳--
ارتوپدی دکتر حسین سامی ۱۳ - ۱۲دکتر حسن انصاری ۱۱ - ۹دکتر حسن درتاج ۱۰ - ۸ -دکتر حسن درتاج ۱۰ - ۸دکتر حسن انصاری ۱۱ - ۹
دکتر حسین فراهینی ۱۴:۳۰ - ۱۳-دکتر نوید گلچین ۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰دکتر علیرضا زارع 14- 15دکتر حسین سامی 9:30 - 8-
دکتر فرشاد نیکویی ۱۹ - ۱۷--دکتر علی یگانه 16 - 15--
دکتر نوید گلچین ۲۱ - ۱۷:۳۰---دکتر مهدی مقتدایی ۱۱:۳۰ - ۱۱-
----دکتر امیر‌سبحانی عراقی ۱۵ - ۱۳-
جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقیدکتر محسن کلهر 14 - 16دکتر ابراهیمی 15 - 14--دکتر محسن کلهر ۱۳ - ۱۲-
-----
متخصص جراحی عمومی لاپاراسکوپی
فوق تخصص جراحی کودکان مینی لاپاراسکوپی
جراحی شکم و لگن
-
گوارش -دکتر ژیلا حضرتی ۱۶ - ۱۴دکتر عمید اشراقی ۱۶ - ۱۳دکتر ژیلا حضرتی ۱۰ - ۸دکتر عمید اشراقی ۱۶ - ۱۴دکتر زهرا بنازاده 12 - 10
--دکتر سپیده حق‌ازلی ۱۹:۳۰ - ۱۶دکتر زهرا بنازاده ۱۲ - ۱۰:۳۰دکتر سپیده حق‌ازلی ۲۰ - ۱۷-
داخلی مغز و اعصاب دکتر شادی شکوه‌یار 11 - 9---دکتر رضا حاج‌منوچهری 19 - 17-
زنان-دکتر کیانا صرام ۹ - ۸دکتر الهه رنجبریان ۱۱ - ۹دکتر طاهره موحدی ۱۰:۳۰ - ۹دکتر رویا تقی‌پور انوری ۹:۳۰ - ۸:۳۰-
آنکولوژی -دکتر کامبیز نوین 15:30 - 14----
---دکتر امیرمحمد عارف‌پور 9 - 7:30-دکتر امیرمحمد عارف پور ۹ - ۷:۳۰
عفونی -دکتر مهرانگیز زنگنه ۲۰ - ۱۷----
روانپزشک---دکتر ونوس محمودی ۱۸ - ۱۷--
گوش و حلق و بینی-دکتر شهرام رضائی‌هنجی ۱۸ - ۱۶----
پزشکی ورزشی و تغذیه--دکتر الهام سادات موسوی ۱۵ - ۱۳---
متخصص داخلی ---دکتر نیلوفر یزدانی راد 18 - 17-دکتر نیلوفر یزدانی راد 10 - 9
آسم و آلرژیدکتر میترا تفکری 14 - 13-----
جراحی مغز و اعصابدکتر گلچین 19 -17-دکتر نیک منظر 19 - 17---