راهنمای مراجعین

افتخارات و دست‌آوردهای بیمارستان محب مهر:

گواهی های اعتباربخشی:
 • اخذ گواهینامه اعتباربخشی با درجه عالی در سال 1394
 • اخذ گواهینامه اعتباربخشی با درجه یک در سال1396
 • اخذ گواهینامه اعتباربخشی با درجه یک برتر در سال 1398
 • اخذ گواهینامه اعتباربخشی با درجه یک در سال 1401
 
گواهی های ایزو:
 • اخذ گواهی ISO 45001:2018 (در زمینه مدیریت سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی) در سال 1399
 • اخذ گواهی ISO10002:2018 (در سیستم مدیریت کیفیت در رضایتمندی مشتریان و رسیدگی به شکایات) در سال 1399
 • اخذ گواهی ISO 9001:2015 (در زمینه پیاده‌سازی و حفظ یک سیستم مدیریت کیفیت) در سال 1397
 • اخذ گواهی ISO 10015:1999 (در زمینه اثربخشی آموزش ) در سال 1399
 
افتخارات
 • اخذ جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی در ششمین همایش تعالی سازمانی در اسفند ماه سال 1387
 • اخذ تندیس کارآفرینان برتر در پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر در سال 1389
 • اخذ تندیس زرین جشنواره ملی صنعت سلامت محور در اردیبهشت ماه سال 1396
 • اخذ تندیس کارآفرینی و مدیریت در اولین اجلاس ملی چهرههای ماندگار در اسفند ماه 1396
 • اخذ جایزه ملی استراتگوس در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در اسفند ماه سال 1397
 • اخذ تندیس سیمین در چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور در دی ماه سال 1400